Từ vựng tiếng Anh về cây cối


A: Từ vựng tiếng Anh về cây

 1. Alder – /’ɔl:də/: Cây tổng quán sủi
 2. Ash – /æ∫/: Cây tần bì
 3. Beech – /bi:t∫/: Cây sồi
 4. Birch – /bə:t∫/: Cây gỗ bu lô
 5. Cedar – /’si:də/: Cây tuyết tùng
 6. Elm – /elm/: Cây đu
 7. Fir – /fə:/: Cây linh sam
 8. Hazel – /’heizl/: Cây phỉ
 9. Hawthorn – /’hɔ:θɔ:n/: Cây táo gai
 10. Holly – /’hɔli/: Cây nhựa ruồi
 11. Lime – /laim/: Cây đoan
 12. Maple – /’meipl/: Cây thích
 13. Oak – /əʊk/: Cây sồi
 14. Plane – /plein/: Cây tiêu huyền
 15. Pine – /pain/: Cây thông
 16. Poplar – /’pɔplə(r)/: Cây bạch dương
 17. Sycamore – /’sikəmɔ:/: Cây sung dâu
 18. Weeping willow – /ˈwiːpɪŋ ˈwɪləʊ/: Cây liễu rủ
 19. Willow – /’wilou/: Cây liễu
 20. Yew – /ju:/: Cây thủy tùng
 21. Apple tree – /ˈæpl triː/: Cây táo
 22. Cherry tree – /ˈʧɛri triː/: Cây anh đào
 23. Chestnut tree – /ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ
 24. Coconut tree – ˈkəʊkənʌt triː/: Cây dừa
 25. Fig tree – /fɪg triː/: Cây sung
 26. Horse chestnut tree – /hɔːs ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ ngựa
 27. Olive tree – /ˈɒlɪv triː/: Cây ô liu
 28. Pear tree – /peə triː/: Cây lê
 29. Plum tree – /plʌm triː/: Cây mận
 30. Bracken – /’brækən/: Cây dương xỉ diều hâu
 31. Bush – /bu∫/: Bụi rậm
 32. Cactus – /kæktəs/: Cây xương rồng
 33. Corn – /kɔ:n/: Cây ngô
 34. Fern – /fə:n/: Cây dương xỉ
 35. Flower – /’flauə/: Hoa
 36. Grass – /grɑ:s/: Cỏ trồng
 37. Heather – /’heðə/: Cây thạch nam
 38. Herb – /hə:b/: Thảo mộc
 39. Ivy – /’aivi/: Cây thường xuân
 40. Moss – /mɔs/: Rêu
 41. Mushroom – /’mʌ∫rum/: Nấm
 42. Nettle – /’netl/: Cây tầm ma
  Từ vựng tiếng anh về các loại gia vị
  Từ vựng tiếng anh về các loại gia vị

  B: Từ vựng tiếng Anh về các loại hoa

  1. Bluebell – /’blu:bel/: Hoa chuông xanh
  2. Buttercup – /’bʌtəkʌp/: Hoa mao lương vàng
  3. Carnation – /kɑ:’nei∫n/: Hoa cẩm chướng
  4. Chrysanthemum – /kri’sænθəməm/: Hoa cúc
  5. Crocus – /’kroukəs/: Hoa nghệ tây
  6. Daffodil – /’dæfədil/: Hoa thủy tiên vàng
  7. Dahlia – /’deiljə/: Hoa thược dược
  8. Daisy – /’deizi/: Hoa cúc
  9. Dandelion – /’dændilaiən/: Hoa bồ công anh
  10. Forget-me-not – /fəˈgɛtmɪnɒt/: Hoa lưu ly
  11. Foxglove – /’fɔksglʌv/: Hoa mao địa hoàng
  12. Geranium – /dʒi’reinjəm/: Hoa phong lữ
  13. Lily – /’lili/: Hoa loa kèn
  14. Orchid – /’ɔ:kid/: Hoa lan
  15. Pansy – /’pænzi/: Hoa păng xê
  16. Poppy – /’pɔpi/: Hoa anh túc
  17. Primrose – /’primrouz/: Hoa anh thảo
  18. Rose – /rouz/: Hoa hồng
  19. Snowdrop – /’snoudrɔp/: Hoa giọt tuyết
  20. Tulip – /’tju:lip/: Hoa tulip
  21. Waterlily – /’wɔ:təlis]/: Hoa súng
  22. Bun of flowers – /bʌn ɒv ˈflaʊəz/: Bó hoa
  Các loài hoa trong tiếng anh
  Các loài hoa trong tiếng anh

  C: Từ vựng tiếng Anh liên quan tới cây

  1. Bark – /bɑ:k/: Vỏ cây
  2. Branch – /brɑ:nt∫/: Cành cây
  3. Pine cone – /paɪn kəʊn/: Quả thông
  4. Sap – /sæp/: Nhựa thông
  5. Trunk – /trʌηk/: Thân cây to
  6. Twig – /twig/: Cành cây con
  7. Fruit tree – /fruːt triː/: Cây ăn quả
  8. Palm tree – /pɑːm triː/: Cây cọ
  9. Evergreen – /ˈɛvəgriːn/: Xanh mãi
  10. Coniferous – /kəʊˈnɪfərəs/: Thuộc họ bách tùng

  D: Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận của cây

  1. Berry – /’beri/: Quả mọng
  2. Blossom – /’blɔsəm/: Hoa nhỏ mọc thành chùm
  3. Bud – /bʌd/: Chồi
  4. Leaf – /li:f/: Lá
  5. Petal – /’petl/: Cánh hoa
  6. Pollen – /’pɔlən/: Phấn hoa
  7. Stalk – /stɔ:k/: Cuống hoa
  8. Stem – /stem/: Thân cây hoa
  9. Thorn – /θɔ:n/: Gai
  Trên đây là các từ vựng tiếng anh về cây cối. Bạn hãy lưu về và ghi nhớ để trong những tình huống liên quan đến vấn đề cây cối bạn có thể áp dụng được. Chúc bạn học thật tốt tiếng Anh!
Nguồn: bostonenglish.edu.vn ]]>


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds