Học cách dùng Both/ Both of, Neither/ Neither of, Either/ Either of


giao tiếp tiếng Anh thường ngày…   – ‘Both’ có nghĩa là cả hai, cái này và cái kia. Chúng ta sử dụng “both” khi muốn nói đến hai thứ đã được đề cập trước đó. – ‘Neither’ có nghĩa là không cái này cũng không cái kia. Đây là thể phủ định của ‘both’ như đã nói ở trên và thường đi với một động từ số ít ở thể khẳng định – ‘Either’ có nghĩa là hoặc là cái này hoặc là cái kia. “Either” thường được sử dụng kết hợp với động từ ở dạng số ít khẳng định nhưng chủ yếu là dùng trong câu hỏi và câu phủ định  

1. Both/ Neither/ Either thường được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó.

Có thể sử dụng những từ này đi kèm với một danh từ như ‘both books’, ‘neither book’, … Ví dụ bạn đang có ý định ra ngoài ăn và có 2 nhà hàng để lựa chọn. Bạn có thể nói: – Both restaurants are very good. (không dùng ‘the both restaurants’) – Neither restaurant is expensive. – We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).   Bạn cũng có thể dùng Both/ Neither/ Either một mình, không có danh từ đi kèm. – I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (hoặc I liked both of them). – ‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’ – ‘Do you want to tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind’.  

2. Both of … / neither of … / either of …

Cách dùng Both, Neither, Either   Both of / neither of / either of + the/ these / my / Tom’s … + Noun Có thể nói ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … nhưng không được dùng ‘both of restaurants’. – Both of these restaurants are very good. – Neither of these restaurants we went to was (or were) expensive. – I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other).   Khi dùng, bạn có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’. – Both my parents are from Egypt = Both of my parents…   Bạn cũng có thể sử dụng both of / neither of / either of + us/ you/ them – Can either of you speak Russian? – I asked to people the way to the station, but neither of them could help me.   Bắt buộc phải dùng ‘both of’ trước us/ you/ them, không dùng ‘both’ – Both of us were very tired. (không dùng Both us were …).   Sau ‘neither of …’ có thể dùng một động từ số ít hoặc số nhiều. – Neither of the children wants / want to go to bed.  

3. Both … and … / Neither … nor … / Either … or …

Cách dùng Both, Neither, Either   Both … and …Both Chris and Paul were late. – I was both tired and hungry when I arrived home.   Neither … nor …Neither Chris and Paul came to the party. – There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.   Either … or … – I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian. – Either you apologise, or I’ll never speak to you again.  

4. So sánh either/ neither / both (2 thứ) và any/ none/ all (nhiều hơn 2).

– There are two good hotels here. You could stay at either of them.

There are many good hotels here. You could stay at any of them.   – We tried two hotels. Neither of them had any rooms. Both of them were full. We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. All of them were full. Trên đây là các cách dùng của ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’ cực kỳ hữu ích trong khi giao tiếp tiếng Anh. Theo nativespeaker.vn ]]>


Like it? Share with your friends!

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds